Nolikums 18/19

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1 Popularizēt florbolu Kocēnu novadā, Vidzemē un Latvijā.

1.2. Iesaistīt jaunus spēlētājus florbola apritē.

1.3. Noskaidrot Kocēnu novada čempionāta florbolā (turpmāk tekstā – Čempionāts) labākās

florbola komandas un labākos spēlētājus.

II VADĪBA

2.1. Čempionātu organizē biedrība „LINO.LV" sadarbībā ar Kocēnu novada domi un Kocēnu

sporta klubu.

2.2. Čempionāta organizatori ir Normans Ievenieks un Ivars Jēkabsons, galvenais tiesnesis

Mārtiņš Larinovs.

2.3. Par spēļu norisi, kalendāru, tā izmaiņām atbild galvenais tiesnesis, bet izmaiņas apstiprina

Čempionāta organizatori.

2.4. Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasībām, kā

arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu, vadīt Čempionāta spēles, atbild galvenais tiesnesis.

2.5. Visus lēmumus Čempionāta galvenais tiesnesis nosūta Čempionāta organizatoriem, kuri

nodrošina lēmumu nosūtīšanu komandām.

2.6. Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma

pieņemšanu atbild Čempionāta organizatori.

2.7. Čempionāta vadībai jānodrošina:

2.7.1. Divi laukuma tiesneši, sekretariāts;

2.7.2. Sacensībām atbilstošs tablo;

2.7.3. Medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības

tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās un ir

atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.

2.7.4. Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšana vai cietušā nogādāšana

medicīnas iestādē.

2.8. Sportistu, skatītāju un citu sporta sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot

sporta sacensību organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības

noteikumus, kā arī normatīvos aktus.

III VIETA UN LAIKS

3.1. Čempionāts notiek 2018./2019.gada sezonā atbilstoši organizatoru apstiprinātam spēļu

grafikam.

3.2. Čempionāta norises vieta Kocēnu Sporta nams, Alejas iela 4, Kocēni.

3.3. Spēļu kalendārs tiek pakārtots Latvijas 26.čempionātam florbolā.

3.4. Spēļu kalendārs tiek izziņots komandām 5 (piecas) dienas pirms dienas, kad norisināsies

Čempionāta spēles.

3.5. Nopietnu iemeslu gadījumā komandām ir tiesības iesniegt lūgumus Čempionāta

galvenajam tiesnesim par spēļu kalendāra izmaiņām, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms kalendārā

minētās pirmās spēles sākumam.

 

3.6. Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai Čempionāta galvenais tiesnesis, saņemot

Čempionāta organizatoru apstiprinājumu, ņemot vērā iesniegumus.

IV DALĪBNIEKI

4.1. Dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, pārstāvji, un citi

komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, galvenā tiesneša norīkotie laukuma

tiesneši, sekretariāts.

4.2. Čempionātā drīkst piedalīties 2004.gadā dzimuši un vecāki spēlētāji.

4.3. Drīkst piedalīties spēlētāji, kuri nav pieteikti pirmajā pieteikumā Latvijas 26.

čempionātam vīriešu Virslīgā (neattiecas uz vārtsargiem).

4.4. Čempionātā drīkst piedalīties vīriešu Virslīgas spēlētāji, kuri dzimuši ne agrāk kā

2001.gadā. Katra komanda drīkst pieteikt divus šādus spēlētājus.

4.5 Čempionātam drīkst pieteikt spēlētājus, kuri ir sasnieguši Veterānu vecumu, t.i. dzimuši

1983.gadā un vecāki.

4.6. Čempionātam drīkst pieteikt spēlētājus, kuri nav pieteikti 2018./2019.gada sezonas

pirmajā pieteikumā vīriešu Virslīgā. 

4.7. Ja spēlētājs sezonas laikā tiek pieteikts Latvijas 26. čempionātam vīriešu Virslīgā, viņš

saglabā tiesības piedalīties Čempionātā, ja vien viņš sezonas laikā neaizvada (tiek pieteikts

spēlei) 5 (piecas) spēles vīriešu Virslīgā. Ja spēlētājs aizvadījis 5 (piecas) spēles vīriešu

Virslīgā 2018./2019.gada sezonas laikā, viņš zaudē tiesības piedalīties Čempionātā.

4.8. Čempionātā drīkst piedalīties citu valstu augstāko līgu florbola spēlētāji, ja viņi atbilst šā

Nolikuma IV.punkta 4. un 5.apakšpunktam.

4.9. Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar

nolikumu un Čempionāta galvenā tiesneša lēmumiem.

V PIETEIKUMI

5.1. Komandas Čempionātam jāpiesaka līdz 2018. gada 17.septembrim, iesniedzot rakstisku

pieteikumu sacensību organizatoriem.

5.2. Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas Čempionāta veidlapas un

jābūt norādītam sekojošam:

5.2.1. Komandas nosaukumam;

5.2.2. Spēlētāja vārdam, uzvārdam;

5.2.3. Spēlētāja pozīcijai laukumā;

5.2.4. Spēlētāja personas koda pirmajai daļai;

5.2.5. Spēlētājam jādod piekrišana piedalīties komandas sastāvā un tas jāapstiprina ar savu

parakstu.

5.3. Aizpildītu komandas spēlētāju pieteikuma veidlapu ir jānosūta sacensību organizatoram

elektroniskajā veidā uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.4. Pieteikumu un dalības maksu katrai spēlei, aizpildot attiecīgas sadaļas spēles protokolā,

jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma.

5.5. Spēlētāji par savas veselības atbilstību Čempionātam atbild paši un ar savu parakstu

pieteikumā to apliecina, bet spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, Čempionātā drīkst

piedalīties tikai ar vecāku atļaujām, kuras jāiesniedz Čempionāta organizatoriem kopā ar

komandas pieteikumu vai papildu pieteikumu.

5.6. Katra komanda Čempionātam var pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus un 2 oficiālos

pārstāvjus. Lai pieteiktu papildus spēlētājus vai pārstāvjus, ir jāatsauc attiecīgs skaits iepriekš

pieteikto spēlētāju vai pārstāvju.

5.7. Katrā spēlē var piedalīties ne vairāk kā 20 spēlētāji un 2 oficiālie pārstāvji.

5.8. Papildus spēlētājus komanda var pieteikt līdz savas komandas 7 (septītajai) spēlei.

5.9. Čempionātam pieteiktais spēlētājs var spēlēt ar vienu noteiktu numuru un tikai vienā

komandā. Čempionātam pieteiktais spēlētājs līdz 2019. gada 31. janvārim var veikt pārejas uz

citu komandu iemaksājot organizatoriem 15 (piecpadsmit) EUR.

5.10. Vienas komandas spēlētājiem Čempionātā obligāti jāspēlē vienādās sporta formās

(vienas krāsas kreklos).

VI FINANŠU NOSACĪJUMI

6.1. Čempionāta izdevumus sedz biedrība „LINO.LV", komandu dalības maksas un

brīvprātīgie ziedojumi.

6.2. Dalības maksa 25 (divdesmit pieci) EUR no komandas par spēli. 

6.3. Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas

nomaksu atbilstoši Nolikuma prasībām.

6.4. Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, vienojoties ar

Čempionāta organizatoru Normanu Ievenieku.

6.5. Soda naudas nenomaksāšanas gadījumā komandai un tās spēlētājiem nav tiesības

piedalīties Čempionātā nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

VII SACENSĪBAS UN TO NOTEIKUMI

7.1. Čempionāts notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF)

florbola spēles noteikumiem.

7.2. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam IFF oficiālie

florbola noteikumi.

7.3. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai

IFF noteikumos, lēmumus pieņem Čempionāta atbildīgā amatpersona, atbilstoši noteiktajai

kompetencei.

7.4. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai

IFF noteikumos, lēmumus pieņem Čempionāta galvenais tiesnesis vai konkrētās spēles

laukuma tiesnesis.

7.5. Čempionāts notiek 2 (divos) posmos.

7.6. Čempionāta pirmajā posmā visas Čempionātam pieteikušās komandas izspēlē 1 (viena)

apļa regulāro turnīru.

7.7. Čempionāta otrajā posmā labākās 8 (astoņas) komandas iekļūst ¼ finālā. Komandām,

kuras pēc regulārā turnīra ieņem 9.-14.vietu, Čempionāts ir beidzies, ja vien komandas kopā

ar ar Organizatoriem nevienojas par “Gandarījuma” kausa izspēlēšanu (“Gandarījuma kausa”

izspēles kārtība tiek noteikta brīdī, kad pieņemt lēmums par tā aizvadīšanu). ¼ finālu

uzvarētājs tiek noskaidrots aizvadot spēļu sēriju līdz kādas komandas 3 (trīs) uzvarām. ¼

finālos tiekas 1.pret 8.vietu, 2.pret 7.vietu, 3.pret 6.vietu, kā arī 4.pret 5.vietu ieņēmušo

komandu. Spēļu laiks ¼ finālā ir 2x15min (efektīvs laiks).

7.8. ¼ finālu zaudētājkomandām Čempionāts ir beidzies.

7.9. ¼ finālu uzvarētājkomandas iekļūst Čempionāta labāko komandu četriniekā un aizvada

pusfinālus un finālus vienas dienas laikā (Final 4).

7.10. ½ finālos un spēlēs par medaļām tiek aizvadīta 1 (viena) spēle. Spēļu laiks „Final 4”

dienā ir 3x15min (efektīvs laiks).

7.11. Laika posmā starp ½ fināliem un spēlēm par medaļām norisinās atraktīvs pasākums ar

florbola spēles elementiem – „Zvaigznīšu brīdis” - , kurā piedalās visu komandu dalībnieki,

kā arī tiesneši, skatītāji, organizatori.

7.12. Katrā spēlē tiek noteikta uzvarētājkomanda. Ja regulārā turnīra laikā spēles pamatlaiks

noslēdzas neizšķirti, tad katra komanda izpilda 3 (trīs) pēcspēles soda metienus. Ja pēc

pēcspēles soda metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles soda metieni līdz

pirmajai kļūdai.

7.13. Ja izslēgšanas turnīra laikā spēles pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tad tiek spēlēts 5

minūšu papildlaiks. Ja papildlaikā neviena no komandām vārtus negūst, katra komanda

izpilda 3 (trīs) pēcspēles soda metienus. Ja pēc pēcspēles soda metieniem uzvarētājs nav

noteikts, tiek izpildīti pēcspēles soda metieni līdz pirmajai kļūdai.

7.14. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem - 3 punktus, par uzvaru pēcspēles soda

metienos - 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles soda metienos - 1 punktu, par zaudējumu

spēles pamatlaikā - 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:5.

7.15. Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo

komandu nosaka:

• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;

• pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās Čempionāta spēlēs;

• pēc lielākā gūto vārtu skaita visās Čempionāta spēlēs;

• pēc mazākās soda laiku summas visās Čempionāta spēlēs;

• pēc izlozes.

VIII TIESNEŠI

8.1. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē tikai Čempionāta galvenais tiesnesis.

8.2. Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši.

8.3. Laukuma tiesnešiem un sekretariātam jāievēro Čempionāta nolikuma un IFF oficiālo

florbola noteikumu prasības.

8.4. Laukuma tiesnešiem un sekretariātam spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta

kompleksa telpās alkoholiskos dzērienus lietot aizliegts. Par šī punkta neievērošanu sodu

nosaka Čempionāta organizatori.

8.5. Gadījumā, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai

atrašanās alkohola vai citu vielu apreibinošā stāvoklī, pildot tiesneša pienākumus, sankcijas

pret šo tiesnesi pieņems galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša diskvalifikācijai uz visu

Čempionātu.

8.6. Par katru spēli spēles organizatoriem jānodrošina tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu

samaksa.

8.7. Tiesnešiem obligāti jāziņo galvenajam tiesnesim par jebkuru nolikuma neievērošanas

gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura Čempionāta dalībnieka

puses

8.8. Komandas vadība ir tiesiska rakstiski izteikt Čempionāta organizatoriem vai tieši

galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes par laukuma tiesnešu un sekretariāta

darbību.

IX ATTIECĪBAS AR MASU MEDIJIEM

9.1. Jebkuras radušās problēmas jārisina komandām kopīgi ar Čempionāta organizatoriem

iekšējā darba kārtībā, vadoties pēc nolikuma un IFF oficiālajiem florbola noteikumiem nevis

ar masu mediju starpniecību.

X DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI

10.1. Čempionāta organizatoru pienākums ir izskatīt Čempionāta noteikumu un sacensību

nolikumu pārkāpumus un pieņemt lēmumu par attiecīgā soda piemērošanu, izstrādāt un

pilnveidot attiecīgos nolikuma punktus par soda piemērošanu un to lielumu noteikšanu naudas

izteiksmē, noteikt spēlētāju, pārstāvju, komandu u.c. diskvalifikācijas ilgumu un soda naudas

lielumu par sevišķi smagiem pārkāpumiem, pēc Čempionāta noslēguma izstrādāt

priekšlikumus Čempionāta Nolikuma pilnveidošanai.

10.2. Čempionāta organizatoru sēdes disciplināro jautājumu gadījumos notiek pēc būtisku

pārkāpumu fiksēšanas vai pēc rakstisku protestu iesniegšanas.

10.3. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 1, iemaksā soda naudu 10 (desmit)

EUR.

10.4. Par atkārtota Spēles Soda 1 saņemšanu, iemaksā 10 (desmit) EUR un zaudē tiesības

piedalīties nākamajā spēlē.

10.5. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 2, iemaksā soda naudu 15

(piecpadsmit) EUR - un zaudē tiesības piedalīties nākamajā spēlē.

10.6. Par atkārtotu Spēles Soda 2 saņemšanu, iemaksā 15 (piecpadsmit) EUR un zaudē

tiesības piedalīties nākamajās 3 (trīs) spēlēs.

10.7. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 3, iemaksā soda naudu 25 (divdesmit

pieci) EUR - un zaudē tiesības piedalītie nākamajās 3 (trīs) spēlēs.

10.8. Par atkārtotu Spēles Soda 3 saņemšanu 25 (divdesmit pieci) EUR un diskvalifikācija

līdz Čempionāta beigām.

10.9. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš sporta bāzē Čempionāta laikā atradies alkohola reibumā vai

atklāti lietojis alkoholiskos dzērienus, sodāms ar naudas sodu 40 (četrdesmit) EUR apmērā un

anulējot viņa dalību Čempionātā.

10.10. Par spēles pārtraukšanu, spēlētājiem demonstratīvi atstājot laukumu, komanda sodāma

ar naudas sodu 75 (septiņdesmit pieci) EUR apmērā un zaudējuma piešķiršanu 0:5, ja vien

spēles rezultāta starpība nav lielāka.

10.11. Īpašos gadījumos Čempionāta Organizatori var noteikt arī citus sodus.

10.12. Soda naudas jāiemaksā Čempionāta organizatoriem līdz nākamajai spēlei.

10.13. Soda naudas par spēles sodiem turnīra laikā, aizpildot noteikta parauga veidlapu,

jāiemaksā Čempionāta organizatoriem.

10.14. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš nav nomaksājis soda naudu par spēles sodiem,

Čempionāta nepiedalās.

10.15. Protesti jāiesniedz ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc spēles.

10.16. Katras atsevišķas spēles beigu rezultāta atbilstība komandu sniegumam vai laukuma

tiesnešu jebkādai tendenciozai darbībai netiek izskatīta.

XI UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

11.1. Komandas ceļa izdevumus sedz ar saviem līdzekļiem.

11.2. Spēļu bumbiņas nodrošina mājinieku komanda.

11.3. Komandām tiek nodrošinātas ģērbtuves, lai pārģērbtos tikai pirms un pēc spēles.

11.4. Par ģērbtuvēs atstāto personisko mantu drošību Čempionāta Organizatori neatbild.

XII APBALVOŠANA

12.1. Par 1.vietu Kocēnu novada čempionāta florbolā komanda iegūst Kocēnu novada

čempiona titulu un tiek apbalvota ar kausu, komandas dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām.

Komanda saņem dāvanu karti 150 EUR vērtībā no „LINO.LV".

12.2. 2. un 3. vietas ieguvējkomandas tiek apbalvotas ar kausu, bet komandu dalībnieki

apbalvoti ar  medaļām.

12.3. Čempionātā tiek noteikta un apbalvota Čempionāta simboliskā izlase.